Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12. novembri korraldusega nr 625 algatati detailplaneeringu koostamine Poama külas Kopli maaüksusel (39201:002:1462) eesmärgiga jagada 16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus viieks ning määrata neist kahele elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Lisaks kahele elamukrundile moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust, millest kahel kasvab mets ning üks on lage põllumajandusmaa.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21227