Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri otsusega nr 102 algatati Hiiu valla Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0700) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata 0,44 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõigus.

Kõrgessaare valla üldplaneeringuga ei ole maa-ala juhtfunktsioon määratud.

Planeeringualal asub kuur ning maad kasutatakse aia- ja peenramaana. Antud planeeringu koostamine eeldab üldplaneeringut muutvat otsust, et näha 0,44 suurusele maaüksusele ehitusõigus eluotstarbelise hoone näol. Planeeringuala ümbritsevatel kruntidel asub eluotstarbeline hoonestus ja maaüksuse laiendamine kõrvalasuvate maaüksuste arvelt ei ole võimalik.

Samuti on olemas võimalikud juurdepääsud ning infrastruktuur, mistõttu ei muudaks hoonestuse püstitamine planeeringualal oluliselt olemasolevat asustust ja keskkonnaseisundit.

Detailplaneeringu algatamisega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.