Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linnas Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri otsusega nr 103 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linnas Hausma tee 1 (katastritunnus: 37101:003:0012), Hausma tee 2 (katastritunnus: 37101:003:0016) ja Ranna tn 1 (katastritunnus: 37101:003:0110 ) maaüksuste ja nendega piirneval rannaalal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on lahendada Kärdla linnas olulise atraktiivse rannaäärse piirkonna ruumilahendus tuginedes Kärdla linna ülplaneeringule.

Hausma tee 2 idapoolses servas nähakse ette kaitsehaljastuse maa, et vähendada puhastist tingitud mõjusid elamu- ja rannaalale. Hausma tee 2 maaüksusel Ranna tn 1 ümbruses kavandatakse uute elamukruntide moodustamist. Planeeringuga määratakse kruntidele ehitusõigused, sihtotstarbed ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega. Rannaalale soovitakse leida aktiivsemat avalikku kasutust soosiv ruumilahendus. Hausma tee 1 maaüksusele kavandatakse ehitusõiguse seadmist ärihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist ning mitte koostada muinsuskaitse eritingimusi.