Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 481 algatati 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks.

Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga