Hirmuste küla Niidu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 480 algatati 1,53 ha suuruse Hirmuste küla Niidu maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0002) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elu- ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala asub osaliselt Hirmuste hoiuala territooriumil.

Hiiu Vallavalituse koostatud detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju eelhinnangu ning Keskkonnameti seisukoha alusel jäeti algatamata detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.