Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 26.07.2017 korraldusega nr 300 algatati Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0555) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse jagamiseks ning Kõrgessaare vallavalitsuse 29.09.2005 korraldusega nr 301 kehtestatud Rängakopli maaüksuse detailplaneeringuga (Dagopen projektbüroo töö nr. 05-90) määratud ehitusõiguse muutmiseks. Planeeringuala näol on tegu 4.04 ha suuruse elamumaaga. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=52717