Kaleste küla Mäekolli maaükuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 26.07.2017 korraldusega nr 299 algatati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0258) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala on hoonestamata kinnistu, mis asub Kaleste küla miljööalas ning planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=52716