Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 328 algatati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0167) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse jagamiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Eesmärgiks on jagada 4,76 ha suurune maaüksus üheks 2 ha suuruseks elamukrundiks ning teepoolses osas moodustataks ärikrunt kuhu kavandatakse majutushooned. Planeeringuala näol on tegu kunagi hoonestatud talukohaga. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust. Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53238

Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 26.07.2017 korraldusega nr 300 algatati Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0555) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse jagamiseks ning Kõrgessaare vallavalitsuse 29.09.2005 korraldusega nr 301 kehtestatud Rängakopli maaüksuse detailplaneeringuga (Dagopen projektbüroo töö nr. 05-90) määratud ehitusõiguse muutmiseks. Planeeringuala näol on tegu 4.04 ha suuruse elamumaaga. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=52717

Kaleste küla Mäekolli maaükuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 26.07.2017 korraldusega nr 299 algatati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0258) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala on hoonestamata kinnistu, mis asub Kaleste küla miljööalas ning planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=52716

Detailplaneeringu mittealgatamine Mangu küla Kalda ja Kalda II maaüksustel

Hiiu Vallavolikogu 15. juuni otsusega nr 368 otsustati mitte algatada detailplaneeringut Mangu küla Kalda (katastritunnus: 39201:004:0310) ja Kalda II (katastritunnus: 39201:004:0370) maaüksustel 4 elamukrundi moodustamiseks. Planeeringu algatamist taotleti väiksemate elamkruntide (alla 2 ha) moodustamiseks, kui on antud piirkonnas lubatud Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu kohaselt. Teemaplaneeringu kehtimise perioodil ei ole varasemas planeerimispraktikas algatatud planeeringuid uute üldplaneeringu tingimustest väiksemate kruntide moodustamiseks. Hiiu vald ei näe takistusi soovitud maakasutuse osas, kuid ei pea võimalikuks läbi planeeringu maa-alal soovitud arvu kruntide moodustamist. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51430

Detailplaneeringu koostamise algatamine Mägipe küla Tuuru maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.17 korraldusega nr 62 algatati detailplaneering Mägipe külas Tuuru maaüksusel (katastritunnus 39201:001:0254) eesmärgiga eraldada 15.26 ha suurusest hoonestatud maaüksusest uus elamukrunt ning määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48087&o=599&u=-1&hdr=hp&tbs=all

Detailplaneeringu algatamine Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale

Hiiu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 334 Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale 3,2 ha suurusele maa-alale detailplaneeringu eesmärgiga määrata ruumilised tingimused ja ehitusõigus Hiiumaa spordikeskuse hoonetele ja rajatistele. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering muudaks Kärdla linna üldplaneeringut ehitise maksimaalse kõrguse ning maaüksusele määratud maakasutuse juhtfunktsioonide osas. Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. Vallavalitsus on kaalunud erinevaid asukohaalternatiive ning leidnud, et kaasaegse spordikompleksi rajamiseks on Põllu tänava äärne maa-ala sobilik ning seejuures on piisav ruum parkimiseks ning järk-järguliseks arenguks. Planeeringuprotsessi käigus kaasatakse huvigrupid ja asutused, et panna paika panna parim planeeringulahendus. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=47762

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12.10.16 korraldusega nr 449 algatati detailplaneering Rehemäe tee 10a maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) eesmärgiga kavandada 2703 m2 suurusele hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele üks laohoone ehitusmaterjalide ladustamiseks. Nimetatud tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning objektiivse teabe alusel võib eeldada, et tegevus ei too antud tootmispiirkonnas kaasa olulist keskkonnamõju. Samale alale on Kärdla linnavalitsuse 27. jaanuar 1999 korraldusega nr 55 kehtestatud Rehemäe tee 10 detailplaneering (Dagopen Projektbüroo töö nr 98-28) millega kavandatud planeerimislahendus on iganenud ega ole terviklikult elluviidav. Algatatud planeeringuga kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Korraldusega ja väljastatud lähtetingimustega on võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=44025

Paope küla Pauna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13.04.2016 korraldusega nr 158 algatati Paope külas Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga eraldada hoonestatud maatulundusmaast elamumaa maaüksus ja määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare üldplaneeringuga.
Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38622

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. veebruari otsusega nr 236 algatati Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering (katastritunnus: 37101:003:0025) ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramist Hiiumaa muuseumi hoidlale. Alal kehtib hetkel Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Kavandatud muutused järgiksid Kärdla linna üldplaneeringut.
Otsuse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36729

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 221 algatati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (39201:001:0550) detailplaneering ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse elamumaa sihtotstarbe muutmist 50 % ulatuses ärimaaks ja ehitusõiguse määramist elu- ja majutushoonete püstitamiseks. Planeeringuala on kaetud metsaga. Osalise ärifunktsiooni määramisega muudetaks alal kehtivat üldplaneeringut. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamise otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda interneti aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34719