Elanike k├╝sitluse tulemused

Küsitluses osales kokku 69 elanikku. Küsimusele "Kas toetate Hiiu valla ja Käina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks" vastas jaatavalt 57 elanikku ja eitavalt 11 elanikku. Üks küsitlussedel oli kehtetu.