Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiu Vallavalitsuse 8. märtsi 2017 korraldusega nr 79 võeti vastu Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneering. 2033 m² suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (katastritunnus 39201:001:3220) määratakse hoonestusala ja ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. .Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.03.2017–12.04.2017 ja avalik arutelu 14.04.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Avaliku väljapaneku käigus on kõigil huvilistel võimalik planeeringulahendusega tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48391

Võimalus on esitada arvamusi, mida arutatakse avaliku arutelu käigus.
Kontakt: Jürgen Vahtra 53038128 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 15. detsembri otsusega nr 325 võeti vastu Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette elamumaa sihtotstarbe muutmine 50 % ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 6 elu- ja majutushoonete püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400m2. Looduskaitsealast ümbritsetud hoonestamata ning metsane planeeringuala asub mere ääres. Juurdepääs on kavandatud Kaleste-Kalana metsateelt. Kehtivas üldplaneeringus on ranna ehituskeeluvöönd planeeringualal vähendatud. Ärifunktsiooni määramisega muudetakse alal kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2017–05.02.2017 ja avalik arutelu 06.02.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Avaliku väljapaneku käigus on võimalik planeeringu kohta arvamusi ja vastuväiteid esitada. Kontaktisik: Jürgen Vahtra 53038128.
Otsusega ja vastuvõetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=45745

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29.06.16 korraldusega nr 292 võeti vastu Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.07.2016–3.08.2016 ja avalik arutelu 4.08.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõetud planeeringu ja korraldusega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41316

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 227 võeti vastu Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on jagada 33.72 ha suurune maatulundusmaa maaüksus ning sellega moodustatakse kaks elamukrunti, millele määratakse ehitusõigused elamute ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.06.2016–29.06.2016 ning avalik arutelu 30.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40029

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 04.05.16 korraldusega nr 189 võeti vastu Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.05–08.06.2016 ja avalik arutelu 09.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=39258

 

Kärdla linna Pikk tn 47 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 6. aprilli 2016 korraldusega nr 143 võeti vastu Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering. Olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest eraldatakse 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.2016 – 11.05.2016 ja avalik arutelu 12.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla).
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38285

Kärdla linna Sadama tn 23 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 30. märtsi korraldusega nr 131 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.04.2016–04.05.2016 ja avalik arutelu 05.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37995

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 23. märtsi korraldusega nr 106 võeti vastu Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.04.2016–25.04.2016 ja avalik arutelu 26.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37738

Detailplaneeringu vastuvõtmine Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksustel ja nendega piirneval rannaalal

Hiiu Vallavalitsuse 15.03.16 korraldusega nr 102 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Hausma tee 1 (katastritunnus: 37101:003:0012), Hausma tee 2 (katastritunnus: 37101:003:0016) ja Ranna tn 1 (katastritunnus: 37101:003:0110 ) maaüksustel ja nendega piirneval rannaalal vastavalt Dagopen AB poolt koostatud tööle nr 15-10. Detailplaneeringu üldine eesmärk on viia ellu Kärdla linna üldplaneeringu lahendus ja planeerida suures osas sihtotstarbe ja kasutuseta maa mitmekülgne kasutuselevõtt ning mereäärse linnaruumi aktiviseerimine. Vastu võetud planeeringulahendusega kavandatakse seitset uut elamukrunti; päästejaama hoonet selle ajaloolises asukohas; supluskohta ja virgestusala teenindavaid rajatisi; äri- ja purjespordi tegevusi Hausma tee 1 kinnistul; Ranna tn 1 kinnistu hoonestus; avalikku roheala, koos vaadete avamisega ning piirkonna kergliiklusteede võrgustikku. Avaliku huvi väljaselgitamiseks toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 06.04.–20.04.2016, mil kõigil asjast huvitatutel on võimalus planeeringulahendusega tutvuda ning soovi korral ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Esilekerkinud küsimusi arutatakse 22.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) toimuval avalikul arutelul.
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallvalitsuses ja internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37450

Planeeringuga seotud küsimustele vastab arhitekt-planeeringute peaspetsialist Jürgen Vahtra
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Tel: 53038128

Valli tn 11 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 2. märtsi korraldusega nr 84 võeti vastu detailplaneering Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub pooleliolev kehtiva ehitusloaga elamu. Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks ja määratakse uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Koos elamumaa sihtotstarbega määratakse kruntidele 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve, et tulevikus väikeses mahus pakkuda kodumajutuse teenust. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.03.2016– 07.04.2016 ja avalik arutelu 08.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=37133

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 15.02.2016 korraldusega nr 51 võeti vastu Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maatulundusmaast elamukrundi eraldamiseks, ning sellele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Planeeringuga eraldatakse maaüksuse põhjaosast ca 1 ha suurune elamukrunt, kuhu nähakse ette kuni viis hoonet kogupindalaga kuni 450 m2. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Avalik väljapanek ajavahemikul 03.03–17.03.2016 ja avalik arutelu 18.03.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36525