Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 305 kehtestati Kärdla linna „Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneering” vastavalt Dagopen OÜ poolt koostatud tööle nr. 15-10. Planeeringu alusel moodustatakse Kärdla linna üldplaneeringus toodud elamualale 7 uut elamukrunti ning lahendatakse avalik rannaala koos parkimise ja vaba aja veetmise võimalustega. Olemasolevale Ranna tn 1 kinnistule määrati hoonestusala ja täiendav ehitusõigus. Detailplaneering avalikustati perioodil 06.04.2016–20.04.2016 ning avalikud arutelud toimusid 22.04.2016 ja 10.06.2016. Planeeringus leidsid arvestamist mitmed piirkonna elanikelt saabunud ettepanekud, kuid jäid arvestamata Ranna tn 1 omaniku vastuväited kahe merepoolse elamukrundi kavandamisest loobumiseks. Hiiu vald ei pidanud Kärdla linna üldplaneeringus kavandatud elamualal kruntidest loobumist põhjendatuks kuna ümbrusesse jääb rohkelt üldkasutatavat maad ja roheala. Planeering on läbinud järelevalve ning saanud maavanema heakskiidu. Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=44373

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 17.08.16 korraldusega nr 365 kehtestati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 20.07.2016–3.08.2016 arvamusi ja seisukohti ei esitatud. Ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=42589

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. juuli korraldusega nr 311 kehtestati Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 33.72 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa maaüksus kolmeks ning moodustatakse kaks krunti, millele on võimalik piiratud hoonestusalas püstitada kuni 3 eluotstarbelist hoonet maksimaalse ehitusaluse kogupindalaga 300 m2. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 15.06.2016–29.06.2016 ettepanekuid ja seisukohti ei laekunud. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41535

Kärdla linna Sadama tn 23 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 16.06.16 otsusega nr 282 kehtestati detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40947

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 16.06.16 otsusega nr 281 kehtestati Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalikustamise käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40946

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 15.06.16 korraldusega nr 269 kehtestati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalikustamisel arvamusi ei esitatud.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40927

 

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallvolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 263 kehtestati Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste (katastriüksused: 39201:004:0762; 39201:004:0482) detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-28. Planeeringuala hõlmab ca 18 ha ning seda läbib Tahkuna majaka riigitee. Planeeringu elluviimisel moodustatakse 7 elamukrunti millest 4-le rajatakse uus õueala ja hooned. Krundi ehitusõigused jäävad vahemikku 400 m² – 500 m². Planeeringulahendusega vähendatakse Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgse Läänemere kalda ehituskeeluvööndit hoonete osas, mis jäävad kuni 20 m ulatuses ehituskeeluvööndisse. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning planeering on saanud maavanemalt heakskiidu.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40066

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 226 kehtestati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapaneku (11.04.2016–25.04.2016) ja avalik arutelu (26.04.2016) raames arvamusi ei esitatud. Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40028

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. mai korraldusega nr 217 kehtestati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering, vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP15-02. Planeeringuga eraldatakse olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Uutele kruntidele juurdepääs tagatakse Pikalt tänavalt. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. 27.04.16- 11.05.16 toimunud avaliku väljapaneku käigus arvamusi ja seisukohti ei laekunud. 12.05.16 toimuma pidanud avalikule arutelule huvitatud isikuid saabunud ning kirjalikke arvamusi ja seisukohti ei laekunud.

Korralduse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Kärdlas Keskväljak 5a) või aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=39859

Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 251 tunnistati osaliselt (Vabrikuväljak 4 maaüksuse ulatuses) kehtetuks Kärdla linnavolikogu 17.12.2009 otsusega nr 29 kehtestatud „Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneering“ (Dagopen OÜ projektbüroo töö nr 08-98). Hiiu vald omanikuna soovis detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=38986